สวดมนต์สร้างสุข,ทำวัตรเช้า-เย็น,ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแปล

128฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาค 1 ทำวัตรเช้า-เย็น
บทนำทำวัตร
ทำวัตรเช้า

1. พุทธาภิถุติ
2. ธัมมาภิถุติ
3. สังฆาภิถุติ
4. รตนัตตยัปปณามคาถา
5. สังเวคปริกิตตนปาฐะ
ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
สัพพปัตติทานคาถา

ทำวัตรเย็น
บทนำทำวัตร

1. พุทธานุสสติ
2. พุทธาภิคีติ
3. ธัมมานุสสติ
4. ธัมมาภิคีติ
5. สังฆานุสสติ
6. สังฆาภิคีติ
อตีตปัจจเวกขณปาฐะ
อุททิสนาธิฏฐานคาถา

บทสวดพิเศษท้ายทำวัตร

สรณคมนปาฐะ
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
อริยธนคาถา
เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
โอวาทปาฏิโมกขคาถา
ติลักขณาทิคาถา
ปฐมพุทธภาสิตคาถา
ธัมมคารวาทิคาถา
บทพิจารณาสังขาร
อภิณหปัจจเวกขณะ
ทวัตติงสาการปาฐะ
ภารสุตตคาถา
ภัทเทกรัตตคาถา
ปฏิจจสมุปบาท
บารมี 30 ทัศ
คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ
คาถาโพธิบาท

ภาค 2 บทสวดพระพุทธมนต์

บทชุมนุมเทวดา
ปุพพภาคนมการ
สรณคมนปาฐะ
สัมพุทเธ
นโมการอัฏฐกคาถา
มงคลสูตร
รตนปริตร
กรณียเมตตสูตร
ขันธปริตร
โมรปริตร
วัฏฏกปริตร
อาฏานาฏิยปริตร
อังคุลิมาลปริตร
โพชฌังคปริตร
อภยปริตร
คาถามหาเมตตาใหญ่
อุณ๎หิสสวิชัยคาถา
เทวตาอุยโยชนคาถา (เชิญเทวดากลับ)
บทพาหุงมหากา
1. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิส๎วาสุ)
2. พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
3. ชยปริตร (มหากา)
4. สัพพมงคลคาถา
คาถาเงินล้าน
พระคาถาชินบัญชร
จุลลชัยปกรณ์
พระคาถามหาจักรพรรดิ
1. บทบูชาพระ
2. บทกราบพระ 6 ครั้ง
3. บทสมาทานศีล 5
4. บทอาราธนาพระ
5. บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ทวด
6. บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ดู่
7. บทขอขมาพระรัตนตรัย
8. บทพระคาถามหาจักรพรรดิ
9. คíาอธิษฐานแผ่บุญ
10. คíาอธิษฐานรวมบุญ
คาถาหัวใจพระสีวลี
คาถาสุนทรีวาณี
คาถาบูชาไอ้ไข่ (วัดเจดีย์)

ภาค 3 ศาสนพิธี

คำแผ่เมตตาแก่ตนเอง
คำแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
คำอุทิศส่วนบุญ
คำอุทิศบุญครอบจักรวาล
คำขออโหสิกรรมถอนคำสาบาน
คำอธิษฐานขอเบิกบุญ
คำอาราธนาศีล 5
คำอาราธนาศีล 8
วิธีสมาทานอุโบสถศีล
คíำลากลับบ้าน
คíาอาราธนาพระปริตร
คำอาราธนาธรรม
คำกรวดน้ำย่อ
คำถวายข้าวพระพุทธ
คำลาข้าวพระพุทธ
คำถวายสังฆทานทั่วไป
คำถวายสังฆทานอุทิศให้ผู้ตาย
คำถวายหนังสือธรรมะ