รตนปริตร พิชิตโรคภัย

15฿

 • รหัส isbn 9786162685552
 • ขนาดสินค้า 13.0×18.5 เซ็นติเมตร
 • กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
 • ความหนา 60 แกรม
 • น้ำหนัก 60 กรัม
 • สีหมึกพิมพ์ 1 สี
 • จำนวนหน้า 64 หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • มีสติจากการสวดมนต์ จะช่วยให้รอดพ้นจากสรรพภยันตราย
 • สวดมนต์กันทำไม ?
 • แก่นแท้ของการสวดมนต์อยู่ที่ไหน ?
 • ช่วยกันหนา  พาพ้นโรคภัย  (พิษณุ  เมืองพระงาม)
 • บทกราบพระรัตนตรัย
 • บทชุมนุมเทวดา
 • บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า
 • บทไตรสรณคมน์
 • บทนมการสิทธิคาถา  (สัมพุทเธ)
 • บทนมการสิทธิคาถา  (โย  จักขุมา)
 • บทนโมการัฏฐกคาถา
 • บทมังคลสุตตัง
 • บทรตนปริตตัง  (รัตนสุตตัง)
 • ตำนานรตนปริตร  พิชิตโรคภัย
 • บทกรณียเมตตสุตตัง
 • บทขันธปริตตคาถา
 • บทวัฏฏกปริตตัง
 • บทอนุสสรณปาฐะ  (ธชัคคปริตร  ย่อ)
 • บทอาฏานาฏิยปริตตัง
 • บทโพชฌังคปริตตัง
 • บทสักกัตวา
 • บทนัตถิเม
 • บทยังกิญจิ
 • บทสุขาภิยาจนคาถา
 • บทเทวตาอุยโยชนคาถา
 • บทปัจฉิมคาถา
 • ทำสมาธิ
 • แผ่เมตตา
 • บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 • บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • บทอธิษฐานจิต
คำแปลบทสวดมนต์ในเล่มนี้

 • บทกราบพระรัตนตรัย
 • บทชุมนุมเทวดา
 • บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า
 • บทไตรสรณคมน์
 • บทนมการสิทธิคาถา  (สัมพุทเธ)
 • บทนมการสิทธิคาถา  (โย  จักขุมา)
 • บทนโมการัฏฐกคาถา
 • บทมังคลสุตตัง
 • บทรตนสุตตัง
 • บทกรณียเมตตสุตตัง
 • บทขันธปริตตคาถา
 • บทวัฏฏกปริตตัง
 • บทอนุสสรณปาฐะ  (ธชัคคปริตร  ย่อ)
 • บทอาฏานาฏิยปริตตัง
 • บทโพชฌังคปริตตัง
 • บทสักกัตวา
 • บทนัตถิเม
 • บทยังกิญจิ
 • บทสุขาภิยาจนคาถา
 • บทเทวตาอุยโยชนคาถา
 • บทปัจฉิมคาถา