หนังสือเรียนธรรมศึกษา ชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

80฿

ISBN : 978-616-268-557-6
โดย. : คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
กระดาษ : ปรุ๊ฟ 80 g.
จำนวน : 136 หน้า
ขนาด : 18.5×26 cm.

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเรียนธรรมศึกษาชั้นโท

  1. เนื้อหา วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม, วิชา ธรรมวิภาค, วิชา อนุพุทธประวัติ + ศาสนพิธี, วิชาวินัย (อุโบสถศีล) ตรงตามหลักสูตรแม่กองธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๑
  2. ผังแสดงขอบข่ายเนื้อหาแต่ละวิชา
  3. ผังขอบข่ายการเรียนการสอนในแต่ละคาบ (๒๐ คาบ)
  4. แนวข้อสอบท้ายบทเพื่อประเมินผลการเรียน
  5. แต่ละวิชามีภาพการ์ตูน แผนผังประกอบเนื้อหา ช่วยให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย สนุกในการเรียน
  6. เหมาะสำหรับครู, นักเรียนธรรมศึกษา, ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนวิถีพุทธและผู้สนใจทั่วไป