ผ้าไตร-จีวรครอง 9 ขันธ์, 2 ชั้น (มิสลิน), ขนาด 2 เมตร, สีแห่นบวร

3,000฿